Chalmers Flygklubb i Göteborg

Arkiv

Tidigare under Nyheter

2017-04-09

OBS OBS OBS

Från och med 10 april och tills vidare är Säve flygplats stängd för extern trafik.

Se AI GSE 09 2017

OBS OBS OBS

2015-07-03

Ny information från Swedavia

Lägesrapport till hyresgäster och aktörer vid Säve flygplats
Driftsinformation
Driftbolaget vid Säve flygplats har tidigare meddelat om avsikten att hålla
flygplatsen öppen under 2015, med i huvudsak motsvarande servicegrad som
tidigare.
Under juli och augusti månad kommer dock AFIS-tjänst saknas vissa nätter på
grund av arbetstidsreglering och semester. Information om vilka nätter detta
berör är publicerat i Airport Information. Banljus kommer att vara tända på
lägsta ljusstyrka och ILS i drift som vanligt dessa nätter.
Den 12 juni informerade Swedavia att till följd av omställningsarbetet och
diskussioner med intressenter av flygplatsdriften, samt att diskussioner med
intressenter avseende ett förvärv av flygplatsfastigheten pågår, har en
bedömning gjorts att nuvarande driftorganisation kommer hålla flygplatsen
öppen till den 30 juni 2016.
Vilken tillgänglighet och servicegrad som kan upprätthållas under 2016 är
beroende av ett flertal omständigheter såsom personalsituation, kostnader och
flygplatsens verksamhetutövares intresse av att bidra till flygplatsdriften.
Status - förhandlingar med intressent
Anbudsförfarandet med fler intressenter är avslutat. Swedavia har valt att gå
vidare med en av budgivarna för att först försöka enas om en gemensam
avsiktsförklaring. Om det lyckas går vi vidare med att förhandla fram ett färdigt
överlåtelseavtal med målsättning att genomföra transaktionen vid årsskiftet. Det
går ej att lägga upp en klar tidplan för en affärsförhandling, viss risk för försening
eller utebliven transaktion finns naturligtvis alltid. Så långt man kan bedöma vad
avser inställning till fortsatt drift på flygplatsen, ligger den valda budgivaren nära
Swedavias ambitioner. Förutsättningarna för att nå fram till ett färdigt avtal
bedöms därmed goda.
Status - dialoger med aktörer vid flygplatsen
Då förhandlingar pågår om överlåtelse av flygplatsfastigheten, avvaktar Swedavia
tillsvidare fortsatta diskussioner med aktörer vid flygplatsen om övertag av
flygplatsdriften. Beroende på utfallet efter förhandlingarna om överlåtelseavtal
med en av intressenterna, kommer diskussionerna om framtida flygplatsdrift
återupptas framöver.

2015-06-17

Nedanstående info har kommit från Göteborg City Airport

Driftbolaget vid Säve flygplats har tidigare meddelat att avsikten är att hålla
flygplatsen öppen under år 2015 med i huvudsak motsvarande servicegrad som
tidigare. Till följd av att omställningsarbetet och diskussioner med intressenter av
flygplatsdriften liksom diskussioner med intressenter avseende ett förvärv av
flygplatsfastigheten ännu pågår har en bedömning nu gjorts att nuvarande
driftorganisation kommer hålla flygplatsen öppen ytterligare en tid. Det arbetas
intensivt med att finna en så pass bra lösning för flygplatsen framtid som möjligt. För
att ge er och övriga verksamhetsutövare vid flygplatsen en rimlig planeringshorisont
är bedömningen att flygplatsen kommer att behöva hållas öppen till den 30 juni
2016. Vilken tillgänglighet och servicegrad som kan upprätthållas är beroende ett
flertal omständigheter såsom personalsituation, kostnader och
verksamhetsutövarnas vid flygplatsens intresse av att bidra till flygplats driften.
Flygplats ledningen kommer med god framförhållning informera berörda vid
förändring som påverkar verksamheten.
Parallellt med besked ovan fortgår arbetet med en eventuell försäljning av mark
alternativt arrende. Vår bedömning är att detta arbete kommer vara slutfört vid
månadsskiftet juni/juli. Vi uppmanar därför samtliga aktörer att fortsätta arbetet med
att konkretisera hur deras framtid drift och organisationer ska utformas.

Anders Fredriksson
För Cityflygplatsen i Göteborg AB

 

2015-04-01

Svedavia informerar

Inriktningsbeslut Göteborg City Airport

Den 10 april kl. 09:00-10:00 kommer Swedavia att meddela inriktningsbeslut för flygplatsen. Mötet kommer att hållas på Nolvik konferens, hörsalen. Närvaro behöver ej aviseras.

2015 - 01 - 30

 Nedläggning av Göteborg City Airport

Swedavia har beslutat om avveckling av Göteborg City Airport (GCA) vilket meddelades den 13 januari.
Med anledning av detta beslut så har det bildats en Intresseförening vid GCA som Torbjörn Winsell, Svensk Pilotutbildning, leder och han för också intresseföreningens talan.
 Det har förts positiva samtal med Swedavia om flygplatsens framtid och Swedavia  ser positivt på att det har bildats en intressegrupp.
Swedavia har också informerat om att man kommer att upprätthålla driften av flygplatsen till 1 Januari 2016.
Arbete har nu startats för att hitta alternativa lösningar till en framtida drift av flygplatsen.
Detta innebär att Chalmers Flygklubb tills vidare fortsätter sin verksamhet som planerat enligt verksamhetsplanen, med oförminskad intensitet på såväl PPL som AVA skolning, samt FFK uppdragsflyg.
De båda flygklubbarna vid Göteborg City Airport, Chalmers Flygklubb och Aeroklubben Göteborg, arbetar nu tillsammans med övriga operatörer vid GCA för en bra lösning för fortsatt verksamhet.